د کاربایډ د تیرو تیروونو لپاره د الماس تفاله ویلونه