د الماس او CBN تفاله څرخ دوه میټل بانډ بلیډونه ولیدل